«سام» در شاهنامه فردوسی© سایت شاهنامه فردوسی - ۱۳۹۹