«خسرو» در شاهنامه فردوسی© سایت شاهنامه فردوسی - ۱۳۹۹