رستم بهرام سیاوش سام زال افراسیاب گشتاسپ گیو طوس تهمتن فریدون کیان گودرز قباد کسری منوچهر نوذر ایرج آرش گرازه کاوه گردآفرید برزو برسام تهمینه کیکاووس هژبر گرشاسپ برزین زواره سهراب بارمان ارجاسپ شیدوش هجیر نوش‌آذر ضحاک لهراسپ کیوان فرامرز فریبرز مهرنوش کیخسرو مهراب سودابه هومان گرگین آفریدون یزدگرد رودابه جهانگیر نریمان گژدهم

خسرورستمبهرامکیانزالفریدوناسفندیارسامتهمتناردشیرافراسیابسکندرگشتاسپجمکاووسبهمنطوسکیوانپیرانقبادشاپورگودرزگیومنوچهرتورهژبرضحاککیخسروسیاوشارجاسپلهراسپگستهمسلمکیقبادمحمودبرزینگرگینزوارهآفریدونایرجیزدگردقارناسکندرنوذربهرامشاهجهانگیرپرویزمهرابسهرابآذرگشسپهرمزسیاووشکشوادفرامرزرودابهکسرینریماناورمزدپشنگهرمزداردوانویسهگرسیوزرهامبیژنفریبرزسیندختهومانگژدهمفرنگیساغریرثارژنگآرشساسانبارماننوش‌آذرکلبادشیدوشمهرنوشسودابهگرازهروشنکهجیرمهرکهفتوادگرشاسپقلونشغادشماساسمهرانکاموسریونیززرسپکاوهپیلسمبرزوسباکبرساممنیژهگردآفریدتهمینهکیکاووس

شاهنامه فردوسی© سایت شاهنامه فردوسی - ۱۳۹۹